Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webu iting.sk (www.iting.sk), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom webu, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch firma ITING, s.r.o., ako prevádzkovateľa webu.

Firma ITING, s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov webu uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na webe spolu s ich novým znením. Užívatelia webu sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť ITING, s.r.o. , so sídlom M. R. Štefánika 11/22 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 46468561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I, oddiel Sro, vložka č. 25823/R, pri spracúvaní osobných údajov užívateľov webu iting.sk (www.iting.sk) a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb firmy ITING, s.r.o. .

Firma ITING, s.r.o. je prevádzkovateľom webu, dodávateľom služieb v oblasti výpočtovej techniky a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Firma ITING, s.r.o. využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ webu (a služieb firmy ITING, s.r.o.) je každá fyzická osoba, ktorá si objednala služby na webe alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti ITING, s.r.o. iným spôsobom za účelom objednávania služieb alebo tovaru od firmy ITING, s.r.o. .

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré ITING, s.r.o., ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov webu a iných (vrátane off-line) služieb firmy ITING, s.r.o. .

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Firma ITING, s.r.o. spracúva osobné údaje užívateľov webu a iných služieb spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje firma ITING, s.r.o. spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči firme ITING, s.r.o.:

  1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti firmy ITING, s.r.o. poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať ITING, s.r.o. o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať ITING, s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať ITING, s.r.o. o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
  5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči ITING, s.r.o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ ITING, s.r.o. nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči ITING, s.r.o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie ITING, s.r.o. ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej ITING, s.r.o., prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webe v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

1. Objednávka služieb alebo tovaru:
ITING, s.r.o.
spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefón, IP adresa, objednaná služba/tovar.

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky alebo tovaru poskytovaných firme ITING, s.r.o. .

Poskytnuté OÚ ITING, s.r.o. ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým ITING, s.r.o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti predaja a servisu (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem ITING, s.r.o. .

ITING, s.r.o. spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

2. Newsletter registrácia

ITING, s.r.o. spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu firmy ITING, s.r.o. (Newsletter).

Poskytnuté OÚ ITING, s.r.o. ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým ITING, s.r.o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti predaja a servisu výpočtovej techniky (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem ITING, s.r.o. .

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

3. Cookies

ITING, s.r.o. spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania webu iting.sk. ITING, s.r.o. pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky. Informácie, ktoré ITING, s.r.o. zhromažďuje prostredníctvom webstránky iting.sk, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na web, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Facebook alebo Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie webu nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré ITING, s.r.o. používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Používanie webu digi-tech.sk a súvisiacich služieb firme ITING, s.r.o. a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. ITING, s.r.o.  získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít webu iting.sk v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ ITING, s.r.o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného ITING, s.r.o., prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webe  sekcii Kontakt).

Pokiaľ ITING, s.r.o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného ITING, s.r.o., prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na v sekcii Kontakt).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.